Fotografijos Ofelija. Francesca Woodman (1958–1981)
2013.12.20  Straipsniai:  Įdomūs fotografaiJūsų straipsniai  10 4851
 
Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery  

Viskas pra­si­dėjo nuo šio auto­port­reto, kuriame Francescai try­lika. Fotoaparato myg­tuko spus­te­lė­ji­mas atverė duris į kitą rea­lybę. Realybę, apgaubtą tirštu sapno rūku. Tokiu, kuriame paskęsta pirš­tai ir iš atmin­ties išsi­trina vei­dai, o kiek­vie­nas daik­tas įgauna sim­bo­linę reikšmę. Paklodės, veid­ro­džiai, mar­mu­ri­nės juo­dai bal­tos grindų ply­te­lės, laik­ro­džiai, tru­pan­tis tin­kas, sienų apmu­ša­lai, į kuriuos galima susi­supti tarsi atgal į kokoną, kalba siur­rea­lizmo kalba. Francescos kūno kalba.
(N18. Straipsnyje yra nuogo kūno nuotraukų)


Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery  
Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery

Ji yra ten, tačiau jos neįma­noma paliesti. Kartais ji tėra šešė­lis. Moters. Paukščio. Švie­sos. Paimta glė­bin — išnyksta. Miršta kiek­vieną kartą… vis kitu pavi­dalu, vos tik foto juos­te­lei jį įamži­nus — trans­for­muo­jasi į kitą. Tūkstančiuose nega­tyvų kar­tais suš­mė­žuoja ir kitų moterų ar vyrų atvaiz­dai, tačiau domi­nuoja pati Francesca. Ji foto­gra­fuoja save: savo fizinį ir dva­sinį kūną, klai­džio­jantį troš­kimų, bai­mių ir nerimo kam­ba­riais, kuriuose tik iš pirmo žvilgs­nio, rodos, seniai jau nie­kas negy­vena. Nuogumas čia įgauna naujų pra­smių. Būdamas išraiška to, kaip save regi pati autorė, jis įaud­rina sąmonę ir vilioja žvelgti dar giliau, ieš­koti taip retai sutin­kamo jos žvilgsnio.

Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery  
Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery  

Augusiai meni­ninkų šeimoje, kurioje visas pasau­lis sukosi aplink kūrybą, toks būdas save rea­li­zuoti tur­būt buvo dau­giau nei natū­ra­lus. Vos paėmusi į ran­kas foto­a­pa­ratą ji visa savo esybe atsi­davė foto­gra­fi­jai ir tvir­tai žinojo, kad tai jos kelias. Pradėjusi lan­kyti dizaino mokyklą Francesca taip pik­ty­biš­kai šalin­da­vosi iš paskaitų, nesu­si­ju­sių su jos gyve­nimo aistra, jog neap­si­kentę dės­ty­to­jai net kreip­da­vosi į jos bend­ra­moks­lius, idant šie sulai­kytų Francescą jai nespė­jus pasprukti. Vis dėlto, tik­roji prie­žas­tis sly­pėjo tame, jog dar prieš atei­dama moky­tis foto­gra­fi­jos, ji jau buvo foto­grafe. Visi tai žinojo, ar bent jau jautė. Jai pri­klausė įgimto talento ir bega­li­nio užsi­de­gimo deri­nys, iškė­lęs ją visa galvą aukš­čiau už jos bend­ra­am­žius. Vėliau pasi­mo­kiusi Romoje, kur sukūrė ir nema­žai savo darbų, grįžo atgal į Ameriką su vil­timi pra­dėti sėk­mingą foto­gra­fės karjerą.

Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery  
Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery

Deja, vis­kas klo­josi toli gražu ne taip, kaip įsivaiz­davo Francesca. Užsakovai nede­monst­ravo palan­kumo jos idė­joms (para­dok­salu — dabar jau visuo­ti­nai pri­gi­ju­sioms), sti­liui, este­ti­kai. Galbūt vie­nas mėgs­ta­miau­sių jos vai­kys­tės užsi­ėmimų — piešti mer­gai­tes itin puoš­nio­mis, tarsi kara­liš­ko­mis suk­ne­lė­mis, ska­tino ją paban­dyti imtis mados foto­gra­fi­jos, tačiau nebi­jant hiper­bo­li­zuoti, galima teigti, jog Francesca liko visiš­kai nesu­prasta ir neįver­tinta. Jos bro­lis, taip pat meni­nin­kas, pri­si­mena ją buvus itin ryž­tinga bei ypa­tinga asme­nybe, tačiau mėgu­sia lai­ky­tis nuo­ša­lyje. Tokia dalia jei teko ir foto­gra­fi­jos pasau­lyje. Vos prieš tris dešim­tis metų Francesca buvo visiš­koje kūry­bi­nio pri­pa­ži­nimo nuošalėje.

Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery  
Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery

Ji buvo be galo ambi­cinga, jautri bei, savo nelai­mei, nekantri. Ji nega­lėjo taiks­ty­tis su nesėk­mė­mis, abe­jo­ti­nais pavie­niais dar­bais. Padėtį dar labiau pablo­gino pašliję san­ty­kiai su myli­muoju ir, galų gale — išsi­sky­ri­mas. Tai ją pri­vedė prie pat savi­žu­dy­bės slenks­čio, nuo kurio ji žengė žingsnį atgal ir grįžo gyventi pas tėvus, bandė išsi­va­duoti iš dep­re­si­jos gniaužtų, tačiau būdama vos 22 metų galu­ti­nai pasi­traukė iš gyvenimo.

Praėjus kelio­li­kai metų po jos mir­ties, tėvų ini­cia­tyva, iš archyvų imti traukti dar­bai sulaukė pasau­li­nio pri­pa­ži­nimo – buvo eks­po­nuoti gar­siau­siose gale­ri­jose bei žymiau­siuose muzie­juose (Guggenheim). Fotografijų kie­kis (šimtai pačių žymiau­sių iš maž­daug dešim­ties tūks­tan­čių), sukur­tas per tokį trumpą mer­gi­nos gyve­nimą — pri­bloš­kia, ir nori nenori, ver­čia ieš­koti atsa­kymų apie Francescos pasi­trau­kimą būtent jos fotografijose.

Agnė Kertenytė (katmandu)
Francesca Woodman nuotraukos.
Nuosavybė: The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George ir Betty Woodman, Victoria Miro Gallery.

Plačiau:
http://www.tate.org.uk/art/artists/francesca-woodman-10512
http://www.victoria-miro.com/artists/_7/

Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery  
Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery  
Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery  
Francesca Woodman nuotrauka. © The Estate of Francesca Woodman, Courtesy George and Betty Woodman and Victoria Miro Gallery  
Komentarai
Turinys
 • Albertas K (išsitrynęs)    2013.12.20, 09:29, rašė:
  Gerbiami kolegos, ką Jūs manote apie užrašą "N-18 Šiame straipsnuje yra nuogo kūno nuotraukų". Kai buvau kokių devynių metų pipiras, baisiai gavau velnių nuo mamos, kai pagavo mane bežiūrint "Moksle ir gyvenime" į nuotrauką kur buvo Sandro Botticelli "Veneros gimimas" . Po to mamos  manęs atvedimo į protą procedūros, priėjo močiutė ir paglosčiusi galvą,šypsodamasi pasakė, kad visi žmonės vienodai žmogiški. Ar neatsitinka taip, kad "N" draudimais tuo pačiu yra uždraudžiamas ir žmogaus gerbimo išmokimas. Juk čia meno kūriniai. O meno viena iš paskirčių yra auklėjamoji funkcija. Kas tai yra žmogaus grožis? Kas tai yra pagarba žmogaus grožiui? Kaip išmokti gerbti žmogaus grožį? Kaip išmokinti gerbi žmogaus grožį? Tokie paprasti ir elementarūs dalykai, bet kodėl taip sunkiai gaunasi ? Taip ir norisi surikti – o kur buvo tėvai, kai jaunas žmogus nusprendė...Kas čia per velniava? Ar tik nebus taip, kad to "N' dėka mes išmokstame abejingumo, paniekos, pašaipos, savanaudiškumo, savivalės, žiaurumo, apgaudinėjimo, melo, "norėk manęs" viedmainiavimo...
 • egisb
  egisb 
    2013.12.20, 10:27, vertino: Gerai, , rašė:
  Kažkaip čia taip gražu ir moteriškai jautru, kad net nekilo mintis apie jokį "N". Gal greičiau prabėgo mintys apie tai, kad talentingi gimsta laiku ir vietoje, o va genealūs amžinai per anksti. Taip ir lieka nesuprasti ir vieniši, bet nuo to jų kūryba tik dar jautresnė tampa, tokia kaina...
 • Rima Prusakova
  Rima Prusakova 
    2013.12.20, 10:44, vertino: Gerai, , rašė:
  jei neklystu, tai LR įstatymai to reikalauja..
 • Badas
  Badas 
    2013.12.20, 12:05, rašė:
  Visiskai sutinku, taciau gyvename tokioj saly, kur zodis "nuogas kunas" lygu "iskrypimui", o jeigu paklaustume, kuo skiriasi nuogas kunas nuo erotikos ir nuo pornografijos, tai nemaza dalis guzteltu peciais, mazdaug - o ka, argi skiriasi?.. Jie niekad apie tai nesusimaste.
  Tokiu zmoniu yra labai daug, manau kad ne maziau kaip puse. Ypac vidutinio ir vyresnio amziaus. Net modernusis jaunimas daznai pagalvoja: "grazios nuotraukos, bet kazin ar dera viesai publikuoti". Todel ir istatymai pas mus atitinka toki mastymo lygi, nes Seimo nariui uztektu uzsiminti apie nuogo kuno liberalizavima ir kaipmat ji uzgriutu lavina kaltinimu del istvirkavimo. O apie vaiku nuoga kuna visi bijo net zioptelti, nes momentaliai nuzudys pedofobai. Cia Lietuva. Menas niekam neidomu, visi susirupine del istvirkeliu.

  Reikia suprasti Lietuvos konteksta, nes siam saite mes esame mazuma.
 • rpf
  rpf 
    2013.12.23, 14:14, rašė:
  Turiu visiškai sutikti su viskuo. Tačiau, ir tai mane nustebino labai labai, užsienyje tokio siauraprotiškumo taip pat netrūksta. Kas stebina dar labiau, jo yra marios fotografijos tinklapiuose. Pavyzdžiui: photographylife.com/interpreting-fine-art-photography
 • nebeesu
  nebeesu 
    2013.12.20, 10:52, rašė:
  Iskyla klausimas, kodel visi susidomi autoriaus kuryba tik jam isejus is sio gyvenimo savu ar nesavu noru? Tai romantizuoja kurejo gyvenima ar kaip? Ar tik tragizmas mus paskatina giliau ziureti i kurejo darbus... Sios fotografijos darbai saviti, taciau jei viskas butu susikloste kitaip, galbut ji dabar butu dar garsesne.
 • Rima Prusakova
  Rima Prusakova 
    2013.12.20, 11:08, vertino: Gerai, , rašė:
  svarbiausia ne išgarsėti, o būti laimingam, gyventi, mokėti džiaugtis tuo ką turi
 • Rita Gudė
  Rita Gudė 
    2013.12.20, 11:51, vertino: Gerai, , rašė:
  Nuostabi. Man labai domina ta vaiko augimo erdvė, toks platus ir sunkus reikalas, bet štai tokių žmonių gyvenimą nulemiantis.
 • Gintaras Varnagys
  Gintaras Varnagys 
    2013.12.20, 21:04, vertino: Gerai, , rašė:
  Yra dokumentinis filmas apie Francesca Woodman

 • baltavarna
  baltavarna 
    2013.12.20, 21:22, vertino: Gerai, , rašė:
  Taip, šitos autorės darbai tikrai ilgam įstringa pasamonėje, sunku būtų sumaišyti su kažkuom kitu. Gaila, kad taip anksti nutraukė savo gyvenimą ir žinoma fotografiją.

  fotobites.lt siūlo  20% nuolaidą Ekspres fotoknygoms!

Šį mėnesį Kokybiška spauda Asmeniniai įspaudai

Jūsų komentaras

Rašyti komentarus gali TIK užsiregistravę eFoto.lt dalyviai. Užsiregistruoti